?

Log in

fuckyourpride [entries|friends|calendar]
Daniëlle°

[ website | _yaya_ ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

(7 danced | dance till you drop)

years ago. [18 Dec 2007|03:11pm]


ik ben veel veranderd zegt men. ik verschuil me zelf achter dronkenmans maskers. zo gaat het nu al een aantal weekenden achter elkaar. uiteindelijk is het angst voor alles. de verandering, mijn studie en de rest. in feite is het allemaal nergens voor nodig en kost het me te veel geld en te veel slapeloze nachten. while you played with dolls, i played with empty bottles.i will be gone today. and don't worry, i will be fine. after all "we are different kids with the same heartbeat."

(4 danced | dance till you drop)

NO. n-o [12 Dec 2006|11:27pm]
vrijdag en zaterdag hebben mij gek gemaakt. sinsdien drink ik elke dag en verdwijnen er steeds meer flessen uit de kelder. mijn nieuwe obsessie zijn de brieven en woorden afmaken, al is het maar met een letter. Het lijkt alsof ik de enige ben die geniet van al die vliegende letters en (bier)flesjes.
morgen ga ik thee drinken met Hjordis en naar Teun's tentoonstelling.
S U C K E R S

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]